Programme

 

 

December 18

 

09:00-10:00                Reception

10:00-11:00                Opening, Group photo

 

Session I               Theoretical Computer Science

11:00-11:40                 John Hopcroft

11:40-12:20                 Christos Papadimitriou

 

Session II             Quantum Information

14:00-14:40                 Ignacio Cirac

14:40-15:10                 Coffee break

15:10-15:50                 Jianwei Pan

15:50-16:30                 Jörg Wrachtrup

16:30-17:30                 Discussion, meeting with students

 

December 19

 

Session III            Information Security

09:30-10:10                 Silvio Micali

10:10-10:40                 Coffee break

 

Session IV            Data Science & AI

10:40-11:20                 Bin Yu

11:20-12:00                 Michael Jordan

 

Session V              CS&Bio

14:00-14:40                 Yigong Shi

 

Session VI             FinTech

15:10-15:50                 Jian Wang

15:50-16:30                 Qi Yin

16:30-17:30                 Free time