Attendees

Faculty
Elaine Shi
Robbert van Renesse
Ed Suh
Lorenzo Alvisi
Rafael Pass

 

Tsinghua
Andrew Yao
John Steinberger
Wei Xu
Xiongfeng Ma
Yu Yu

 

Alumni/Guest
Chang Liu
Kai-Min Chung
Ling Ren
Hubert Chan
Qiang Tang
Feng-Hao Liu
Muthu

 

Postdoc
Antigoni Polychroniadou

 

Grad
Xiong Fan
Yue Guo
Phil Daian
Kai Mast
Ethan Cecchetti
Rahul Chatterjee
Weizhe Hua
Paul Grubbs
Joshua Gancher
Weikai Lin
Tao Chen
Antonio Marcedone
Ted Yin

 

Undergrad
Yan Ji
Siqiu Yao
Yuncong Hu
Junru Shao

 

Other
Benjamin Wu